Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 och 6 sekunder och det skjuts fyra serier på varje visningstid.

Fyra serier på 10 sekunder, fyra på 8 sekunder och fyra på 6 sekunder. Totalt 60 skott och maxpoängen är då alltså 600p.

Tian på den internationella snabbpistoltavlan som används i militär snabbmatch är 10cm stor. Dubbelt så stor som på en precisionstavla alltså. För en som inte skjutit militär snabbmatch tidigare, en nybörjare till exempel, så upplevs grenen fartfylld i jämförelse med t ex precision. Många menar också att militär snabbmatch är väldigt bra träning för den som har ambitioner inom fältskyttet.

Vinnaren på SM 2018 i milsnabb hade hela 580 poäng och 20 st innertior. Just det, man räknar innertiorna också för att kunna särskilja skyttarna vid lika poäng. En markör på en tävling säger alltså t ex: "Kryss, kryss, nio, åtta, sju.. 44 plus en". Och då var alltså poängen 44p med en innertia.

Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupperna A, B, C och R till skillnad från precision där R inte finns som vapengrupp. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid så kan även flera olika vapengrupper skjuta en tävling samtidigt om arrangören så önskar ha det. Skillnaden på A/R mot B/C är att de förstnämnda får ha stödhand, men på samma tid då.  Så stödhand i A och R, en hand i C och B. Veteran äldre däremot har tillåtelse att använda stödhand även i vapengrupp C.

Den internationella snabbpistoltavlan
Själva tavlan i sig är 60x60 cm stor. Precis som en precisionstavla. Men med lite "snällare" ringar. Normalt har man även siktet inställt att "gå i mitten". Därav de vita strecken på tavlan för att snabbt kunna se om man ligger i just mitten. Den må se stor och enkel ut.. Men när skjuttiden är 6 sekunder inklusive ett lyft från 45 grader så blir den ganska omgående inte alls värst stor.. 🙂

Skjutkommandon

Förberedelsetiden före en tävling är 5 minuter. Då får man ta fram sitt vapen och justera sin utrusning. Första serien är en provserie.

Sen kommer kommandot: LADDA!

60 sekunder senare kommer kommandot: FÄRDIGA! och tavlorna svänger bort. Då skall skytten inta skjutställning 45 grader och vapnet får inte ta i eventuell skjutbänk.

Efter 7 sekunder från kommando FÄRDIGA! svänger tavlorna fram och det är eldkommandot.

ELD UPPHÖR! Serien är slut.

NÅGRA FUNKTIONERINGSFEL?

Omedelbart efter seriens slut kommer kommandot: PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!

Säkerhetspropp/ bricka skall vara isatt. Om vapnet inte tas med fram till tavlorna så utses en vapenvakt.

VISITATION! Kontrollen utförs. Revolver skall kontrolleras innan propp/bricka sätts i.

MARKERA!

Ungefär såhär kan det låta..

 • LADDA!
 • FÄRDIGA!
  (Målen svänger fram)
  (Målen svänger bort)
 • ELD UPPHÖR!
 • NÅGRA FUNKTIONERINGSFEL?
 • PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG VAPEN!
 • VISITATION!
 • MARKERA!

Klassindelning

Klass 1
År 1 är det år som skytten är nybörjare och uppfyller fordringarna för bronsmärket, tar pistolskyttekort mm.
År 2 är skytten bronsmärkesskytt och uppfyller fordringarna för silvermärket.
År 3 är skytten silvermärkesskytt och uppfyller fordringarna för guldmärket.
År 4 är skytten normalt guldmärkesskytt (klass 2).

Detta är den kortaste tid enligt nuvarande bestämmelser för en skytt att bli klass 2 skytt. Tre år bedöms också vara en rimlig längsta tid att vara kvar i klass 1. Den som inte klarar fordringarna för guldmärket kan dock kvarstå i klass 1 längre tid.

I klass 1 ingår nybörjarskyttar skyttar utan märke (1u), bronsskyttar (1b) och silverskyttar (1s) enligt följande:
Skytt som under innevarande år erövrat bronsmärket och genomgått föreskriven utbildning för Pistolskyttekortet (klass 1u nybörjarskytt).
Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i brons (klass 1 b bronsskytt).
Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i silver (klass 1s silverskytt).
Klasserna 1u, 1b och 1s förekommer främst vid Förbundets ”RIKSTÄVLING MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR”.

Klassen benämns A 1, B 1, C 1 respektive Dam 1 (eventuellt med tillägg av märkesklass u, b eller s).
Om skytten frivilligt vill tävla i klass 2 innan 3 år och denne uppfyllt guldmärkesfordringarna är detta möjligt om föreningen också bedömer det lämpligt.
Klass 1 skytt som uppfyllt kraven kan frivilligt flyttas upp till klass 3. Beslutet fattas av skytten i samverkan med föreningen senast vid årets ingång. Väljs klass 3 skall skytten tillhöra denna klass hela året (på alla tävlingar) och rapporteras som riksmästare. Sådan skytt kan sedan inte återgå till klass 1.

Klass 2
I klass 2 ingår:
• Skytt som under ett tidigare kalenderår som silverskytt (se klass 1 ovan) uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
• Guldmärkesskytt som ej uppfyllt fordringarna för klass 3. Klassen benämns A 2, B 2, C 2 respektive Dam 2.

Klass 3 (Riksmästarklass)
I klass 3 riksmästarklass i militär snabbmatch ingår guldmärkesskytt som under närmast föregående år uppfyllt minst ett av nedanstående krav:
• Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i militär snabbmatch nått resultat lika med fordringarna för en standardmedalj i silver.
• Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i militär snabbmatch nått resultat lika med fordringarna för två standardmedaljer i brons.
• Vid SM i militär snabbmatch nått resultat lika med fordringarna för en standardmedalj i brons. Detta kvalifikationskrav gäller endast resultat uppnådda i öppen klass, inte i dam-, junior- eller veteranklasserna. Klassen benämns A 3, B 3, C 3, R 3 respektive Dam 3.

Juniorklass
Skytt är junior till och med det år han/hon fyller 20 år.

• Att delta i juniorklass är frivilligt.
• I juniorklass tävlas med vapen kaliber .22, vapengrupp C.
• Herr- och damjuniorer tävlar i samma klass.
• Juniorklass ordnas vid riks-, nationell, landsdels- och kretstävling.
• För att få tävla i juniorklass krävs att skytten har genomfört godkänd utbildning för pistolskyttekortet.

Junior kan alltså fritt välja att tävla i:
• Klass 1,2 eller 3 vilket som är tillämpligt eller motsvarande damklass.
• Juniorklassen även om han/hon meriterat sig för och tävlat i klass 2 eller riksmästarklassen.

Damklass
• Att delta i damklass är frivilligt.
• I damklass tävlas med vapen i kaliber .22, vapengrupp C.
• Klasstillhörighet enligt kompetens. Klasserna benämns Dam 1, Dam 2 och Dam 3. Damklasser får sammanslås. Dam, som under kalenderåret fyller 60 år eller mer, äger rätt att tävla i veteranklass.

Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä)
• Att delta i veteranklass är frivilligt.
• I veteranklass tävlas med vapen i kaliber .22, vapengrupp C.
• Veteranklass kan bestå av såväl herrar som damer.
• Vet Y är skytt som under kalenderåret fyller 60 år eller mer.
• Vet Ä är skytt som under kalenderåret fyller 70 år eller mer.

SM deltagande
Riksmästare är normalt kvalificerad att delta i SM öppen klass.

För att delta i juniorklass vid SM skall skytten under kalenderåret fylla lägst 15 år samt senast under ett föregående kalenderår ha erövrat och löst pistolskyttemärket i brons samt även uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i silver. För att få delta i damklass i SM skall skytt under närmast föregående år ha uppfyllt fordringarna för minst en standardmedalj i brons i militär snabbmatch. För att delta i yngre veteranklass i SM skall skytt under närmast föregående år ha uppfyllt fordringarna för minst en standardmedalj i brons i militär snabbmatch. För äldre veteraner gäller inga särskilda kvalificeringskrav för SM.
Klass 1 skytt som i antal standardmedaljer uppfyllt fordringarna för SM-klass får även starta på SM. Med hänsyn till förutsättningarna för arrangerande krets kan Förbundsstyrelsen begränsa deltagarantalet. Skytt som ej kvalificerat sig till SM under föregående år kan kvalificera sig under innevarande år. Kvalifikationerna skall uppfyllas före anmälningstidens utgång och skall anges vid anmälan. Observera att skytten inte är riksmästare utan att kvalifikationen endast gäller rätt till SM-start. Skytten behåller sin klass i övriga tävlingar under året och blir riksmästare först när så är tillämpligt. Uppgift på skyttar som uppfyllt kraven för riksmästarklass samt övriga skyttar berättigade att deltaga i SM publiceras på hemsidan årligen genom särskilt meddelande från Förbundet på förslag från respektive förening.